18. Oktobris 2013

Cleanhouse jaunākie klienti

LB

Jau kopš 2012.gada vasaras Cleanhouse nodrošina tīrību Latvijas Bankas jaunajā ēkā K.Valdemāra ielā 1B, un nupat ir ieguvis tiesības sniegt uzkopšanas pakalpojumu arī galvenajā Latvijas Bankas ēkā, K.Valdemāra ielā 2A. Līgums tiks slēgts uz 17 mēnešiem ar iespēju to pagarināt vēl uz 3 gadiem. Sniegtā pakalpojuma ietvaros ietilpst telpu ikdienas uzkopšana, kā arī virkne ģenerālās tīrīšanas darbu.

Zâïu Valsts Aìentûras çka Jersikas ielâ 15, Rîgâ.

Līdzīgi, oktobra sākumā Cleanhouse ir ieguvis tiesības turpmākos 2 gadus apkalpot Zāļu valsts aģentūras objektus, sniedzot telpu uzkopšanas, ēkas fasādes un teritorijas apzaļumošanas darbus.

Ne mazāk nozīmīgi ir rudens sākumā noslēgtie līgumi par AS „Latvenergo” meitas uzņēmuma „Latvijas Elektriskie tīkli”, Valsts augu aizsardzības dienesta, Latvijas universitātes Sociālo zinātņu fakultātes, Valsts ieņēmuma dienesta (Eksporta iela 6) objektu apkalpošanu.